ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Identiteit

1.1.        Identiteit en contactgegevens:

Tecshop

Telefoon: +32 13 39 19 18
E-mailadres: info@tecshop.be

Ma - Do: 9u - 12u & 13u - 17u
Vrij: 9u - 12u

BTW: BE0645.676.243

 

Artikel 2: Definities en toepasselijkheid

2.1.        In onderhavige algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Aanbod: het aanbod dat Tecmine via haar Website verstrekt, voorafgaand aan de Aanvaarding en de totstandkoming van de Overeenkomst;
 • Aanvaarding: de aanvaarding door de Klant van een Aanbod van Tecmine, waardoor de bestelling door de Klant wordt geplaatst, waardoor de Overeenkomst tot stand komt;
 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Bestelproces: alle raadplegingen en keuzes op de Website, waarbij de Klant Producten in het winkelmandje plaatst, waarna gewoonlijk een Overeenkomst tot stand komt;
 • Bevestiging: de e-mail waarmee Tecmine aan de Klant de Aanvaarding van het Aanbod uitdrukkelijk bevestigt;
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels‑, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die een Overeenkomst met Tecmine sluit;
 • Klant: Iedere Consument of Zakelijke Klant die een Overeenkomst met Tecmine aangaat;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Maatproduct(en): de producten die door of in opdracht van Tecmine op maat vervaardigd of aangepast worden volgens de specificaties die meegedeeld worden door de Klant;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Overeenkomst (op afstand): de verkoopovereenkomst m.b.t. een of meerdere Producten tussen Tecmine en de Klant die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tecmine en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld de Website), waarop onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van toepassing zijn;
 • Partij(en): de Klant en/of Tecmine;
 • Tecmine: Tecmine bvba, al dan niet handelend onder de handelsnaam Tecshop, gevestigd te 3270 Scherpenheuvel, Mannenberg 73, ondernemingsnummer: 0645.676.243;
 • Zakelijke Klant: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;
 • Product(en): de producten die worden aangeboden via de Website, met inbegrip van Maatproducten;
 • Privacyverklaring: de verklaring waarin Tecmine uiteen zet op welke wijze persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, de rechtsgrond waarop deze verwerking gebaseerd is en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, alsook de rechten van de betrokkenen/Klant en de verplichtingen van Tecmine, te raadplegen via deze link;
 • Website: www.tecshop.be – d.i. de website en -shop van Tecmine;

 

2.2.        Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten door Tecmine met Klanten.

De algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan de Tecmine.

2.3.        Door het gebruik van of de registratie op de Website en/of de Aanvaarding van een Aanbod, gaat de Klant akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en alle rechten en verplichtingen zoals weergegeven op de Website en de bepalingen van de Privacyverklaring.

2.4.       Tecmine behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op toekomstige bestellingen.

2.5.        Tecmine stelt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in .pdf-formaat (Portable Document Format) en zijn te consulteren via de footer van de Website (d.i. het onderste gedeelte van een website).

Artikel 3: Het Aanbod

3.1.        Het Aanbod is steeds vrijblijvend, behoudens wanneer het Aanbod weergegeven wordt in offerte waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in een termijn van Aanvaarding. In voorkomend geval zal het Aanbod automatisch vervallen na het aflopen van deze termijn.

Iedere offerte, ongeacht of er werd voorzien in een termijn voor de Aanvaarding, vervalt van zodra in het Aanbod aangegeven wordt dat het Product niet langer voorradig is of indien de Producten niet langer aangeboden worden door Tecmine.

3.2.        In de gevallen dat een Aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.3.        De weergave van de Producten op de Website of in de catalogus is niet bindend. De opgave van  gewicht, afmetingen, capaciteit, prestatie, kleuren, enz. zijn richtwaarden en zijn louter indicatief.

3.4.        De beschrijving van de Producten is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken.

Indien Tecmine gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe weergaven van de Producten.

In geval van wijzigingen aan een Product, bijvoorbeeld door de vooruitgang van de technologie, niet-essentiële afwijkingen en kleurevoluties of -verschillen kan het voorkomen dat Tecmine een Product levert dat op deze vlakken verschilt van de omschrijving of de afbeelding weergegeven in het Aanbod.

3.5.        Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Tecmine niet.

Tecmine is niet gehouden tot de uitvoering van een Overeenkomst waarin Producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs.

3.6.       Het Aanbod bevat steeds de informatie waaruit duidelijk blijkt voor de Klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij overgaat tot Aanvaarding van het Aanbod.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1.       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en het voldoet aan alle daarbij gestelde voorwaarden.

4.2.       Tecmine bezorgt onverwijld langs elektronische weg de Bevestiging aan de Klant.

4.3.        Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door Tecmine is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

Via de Bevestiging bezorgt Tecmine de Consument alle benodigde informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, namelijk:

 • de gegevens van Tecmine;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een de melding dat het Herroepingsrecht uitgesloten is;
 • de informatie over de garantie;
 • de totale prijs, met inbegrip van alle belastingen van de Producten en indien van toepassing de kosten van levering en/of (indien deze ten laste zijn van de Consument) de kosten van het terugzenden van de Producten, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst en de termijn waarbinnen de levering wordt voorzien;
 • indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping en de informatie waarom de Consument geen Herroepingsrecht heeft of de omstandigheden waarin de Consument het Herroepingsrecht verliest. Indien Tecmine de Aanvaarding niet bevestigt, ontvangt de Consument de door hem betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen (na de kennisgeving van de Consument) terug.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Producten

5.1.        Tecmine zal de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren.

5.2.        De Klant heeft de keuze tussen de levering of de afhaling van de Producten.

De plaats van levering is het adres dat de Klant in de Aanvaarding heeft opgegeven. Dit adres wordt herhaald in de Bevestiging.

Indien de Klant kiest voor afhaling van de Producten, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de Bevestiging.

5.3.        Tecmine behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant in verschillende delen te leveren voor zover dat voor een snellere afwikkeling voordelig is.

Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, heeft Tecmine steeds het recht om de levering van Producten uit te stellen, zonder dat zij in voorkomend geval enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

5.4.        Het geschatte tijdstip van levering bij de Klant of indien de Klant kiest voor de afhaling van de Producten, het geschatte tijdstip de dat Producten beschikbaar zullen zijn op de maatschappelijke zetel van Tecmine wordt meegedeeld in de Bevestiging. Indien de Klant niet aanwezig is op dit tijdstip, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien, zoals bewaarkosten, kosten van terugzending, etc. ten laste van de Klant.

Indien Tecmine niet voldaan mocht hebben aan haar verplichting om de Producten op het bovengenoemde tijdstip te leveren, kan de Klant Tecmine verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn van 60 dagen. Indien Tecmine de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen.

De leveringstermijn wordt slechts als essentieel aanvaard, mits uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst beëindigen bij overschrijding van de termijn.

5.5.        Risico in geval van levering aan Consumenten

Het risico van beschadiging en verlies van Producten berust bij Tecmine tot op het moment van levering aan de Consument of een derde die de Producten voor de Consument in ontvangst neemt.

In het geval dat een Product beschadigd geleverd wordt, zal de Consument dit zonder uitstel en uiterlijk binnen de 24 uren na de ontvangst van de Producten per e-mail aan Tecmine melden. In geval van beschadiging zal de Consument een foto van het beschadigde Product bij deze melding als bijlage aan Tecmine bezorgen.

Na ontvangst van deze melding, zal Tecmine binnen 3 werkdagen ofwel meedelen om welke reden de schade niet aanvaard wordt, ofwel een voorstel doen voor de vervanging van het beschadigde Product.

Risico in geval van levering aan Zakelijke Klanten

De levering van goederen vindt plaats af fabriek (Scherpenheuvel, België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Zakelijke Klant.

5.6.       De Consument kan de levering niet weigeren na het verstrijken van de Bedenktijd.

5.7.        Bij niet-uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst vergoedt Tecmine onverwijld alle uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedragen aan de Klant. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met artikelen 10.3 en 12.3 in zoverre deze bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 6: Prijs, leveringskosten en betaling

6.1.       De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de Klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De totale prijs wordt vermeld in de Overeenkomst en is inclusief BTW.

Enkel de prijs die zowel weergegeven wordt in het Aanbod als vermeld wordt in de Bevestiging verbindt de Partijen.

De prijzen weergegeven in het Aanbod, promoties of een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen

De Klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de volgende pagina te klikken op de “Nu kopen”-knop, waardoor er een betalingsverplichting in hoofde van de Klant ontstaat.

6.2.       Behoudens andersluidende overeenkomst bedragen de kosten voor levering binnen de BENELUX € 9 inclusief BTW voor Overeenkomsten waarvan de totale prijs minder dan €100 inclusief BTW bedraagt. Indien de totale prijs van de Overeenkomst € 100 inclusief BTW of hoger is, zijn er geen leveringskosten verschuldigd.

Voor levering buiten de BENELUX zijn de leveringskosten op aanvraag.

6.3.       Klanten kunnen naar keuze per vooruitbetaling, PayPal, creditcard (VISA en MasterCard, ), incasso of op rekening betalen.

Tecmine behoudt zich het recht voor het rekeningsaldo van de Klant via een instantie te controleren in geval van betaling per vooruitbetaling, PayPal of creditcard.

Indien de Klant met PayPal wenst te betalen, aanvaardt de Klant dat de "PayPal gebruikersvoorwaarden" en de privacyverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. die op datum van de Overeenkomst van gelden onverkort van toepassing zijn. De PayPal gebruikersvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden via www.paypal.com (https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_BE).

Bij betaling per creditcard wordt bij de opdracht van de bestelling door de Klant een eerste autorisatie evenals het direct debiteren van de creditcard ter hoogte van de opdrachtwaarde gegeven.

Indien de Klant kiest voor betaling op rekening, dient de Klant de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.

6.4.       De Klant verbindt zich ertoe eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tecmine te melden.

6.5.       Laattijdige betaling

Geen enkele reden, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot de Producten of opmerkingen met betrekking tot een factuur, kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.

De leveringsverbintenis van Tecmine wordt van rechtswege en automatisch opgeschort tot de Klant zijn betalingsverplichtingen zal hebben nageleefd.

-        door een Consument

Indien de Consument zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt en na een termijn van 14 dagen na een ingebrekestelling van Tecmine om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Tecmine gerechtigd de door haar gemaakte invorderingskosten in rekening te brengen.

-        door een Zakelijke Klant

De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen van Tecmine op de Zakelijke Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentieintrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

Artikel 7: Bedenktijd & Herroepingsrecht
(enkel van toepassing op Consumenten)

7.1.        Behoudens in de gevallen dat dit uitdrukkelijk uitgesloten is, beschikt de Consument over een Herroepingsrecht.

7.2.        Om de Overeenkomst op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten zoals vermeld in artikelen 9.2 en 10.4, beschikt de Consument over een Bedenktijd te rekenen vanaf de dag na de datum van levering of waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, andere dan de vervoerder, het (de) Product(en) fysiek in bezit neemt.

Artikel 8: Uitsluiting Herroepingsrecht
(enkel van toepassing op Consumenten)

8.1.       Maatproducten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Maatproducten zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van meerdere individuele keuzes en beslissingen van de Consument. In uitvoering van de Overeenkomst wordt er een uniek goed vervaardigd, gelet op de door de Consument gekozen specificaties. Maatproducten zijn duidelijk voor een specifieke Consument bestemd, gelet op hun uniek karakter.

Artikel 9: Verplichtingen tijdens de Bedenktijd
(enkel van toepassing op Consumenten)

9.1.       Voor het verstrijken van de Bedenktijd voorzien in artikel 7.2 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het (de) Product(en) en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.

9.2.       De montage en/of installatie van de Producten worden door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in de vorige paragraaf.

Indien de Consument overgaat tot de montage en/of installatie van het Product (of daartoe de opdracht geeft) of de Producten op een andere wijze beschadigt, is de Consument gehouden tot de waardevermindering die hier het gevolg van zijn zoals bepaald in het verzend- en retourbeleid. Tecmine behoud zich steeds het recht deze goederen te weigeren.

Artikel 10: Uitoefening van het Herroepingsrecht
(enkel van toepassing op Consumenten)

10.1.    Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tecmine.

10.2.    Tecmine stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.

10.3.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zendt de Consument het (de) Product(en) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht. Alle Producten waarop de herroeping betrekking heeft worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Tecmine verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Maatproducten worden in geen geval als toebehoren beschouwd.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

10.4.    Tecmine vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 werkdagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te herroepen.

Behoudens wanneer Tecmine heeft aangeboden de Producten zelf af te halen, is zij gerechtigd te wachten met de terugbetaling voorzien in het vorige lid totdat zij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten in ongeschonden staat heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met de waardeverminderingen die Tecmine heeft vastgesteld conform het verzend- en retourbeleid.

10.5.    De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 11: Kwaliteit en garantie

11.1.    Behoudens andersluidende overeenkomst of afwijkende vermelding in het Aanbod, bedraagt de garantietermijn 2 jaar.

11.2.    De garantietermijn begint steeds te lopen op de datum van levering.

In geval van uitoefening van het recht op garantie conform Artikel 13, begint er geen nieuwe garantietermijn te lopen. Voor de herstelde of vervangen Producten geldt steeds de oorspronkelijke garantietermijn.

Artikel 12: Uitsluiting van garantie

12.1.    De garantie geldt niet indien de Klant de Producten bewerkt, verwerkt, gemonteerd of geïncorporeerd heeft, voor de normale slijtage of gebreken ontstaan door niet-voorzien gebruik van de Producten.

12.2.    Tecmine kan slechts gehouden zijn tot de overeenstemming voor een bijzonder gebruik door de Klant, mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan in de Overeenkomst.

12.3.    Een Product wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien:

 • het in overeenstemming is met beschrijving gegeven in het Aanbod;
 • het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
 • het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de Klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door Tecmine publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering;
 • het geschikt is voor elk bijzonder door de Klant gewenst gebruik dat deze aan Tecmine bij het sluiten van de Overeenkomst heeft meegedeeld en dat Tecmine schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding van dit bijzonder gebruik, kan Tecmine hier geenszins door gehouden zijn.

De geleverde Producten moeten worden vergeleken met de specificaties vermeld in het Aanbod.

12.4.    De Klant kan slechts een beroep doen op de garantie indien hij aantoont dat er een gebrek aan overeenstemming is en op voorwaarde dat het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming indien de materialen van de Producten een lichte kleurevolutie ondergaan.

De Klant kan geen beroep doen op de garantie indien het gebrek aan overeenstemming een gevolg is van de foutieve of gebrekkige montage door de Klant of de door hem aangestelde derde of door het niet-naleven van de gebruiks- en reinigingsinstructies van Tecmine.

Artikel 13: Uitoefening van de garantie

13.1.    De Klant dient de Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en, als er gebreken blijken, Tecmine onmiddellijk, ten laatste een week na levering schriftelijk daarvan in kennis te stellen.

Bij gebreke van schriftelijke melding van enig gebrek worden de Producten geacht in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn, tenzij het om een verborgen gebrek gaat dat niet vast te stellen is door het uitvoeren van een grondige controle.

Indien tijdens de garantieperiode zou blijken dat het Product met een verborgen gebrek behept is, dient de Klant dit gebrek onverwijld aan Tecmine meedelen en dit uiterlijk een week na vaststelling van het gebrek. In andere gevallen wordt de Klant geacht de verborgen gebreken te aanvaarden.

Indien het gebrek aan overeenstemming vaststaat tijdens de eerste zes maanden na levering wordt overeengekomen dat het gebrek reeds bestond bij levering. In alle andere gevallen dient de Consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij de levering. Zakelijke Klanten dienen steeds aan te tonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond bij de levering van de Producten.

13.2.    In de gevallen dat de Klant beroep kan doen op de garantie en dit conform het vorige lid meldt, zal Tecmine – naar vrije keuze – overgaan  tot herstelling of vervanging van het Product.

Partijen kunnen echter, na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

Elke terugbetaling aan de Consument wordt verminderd ten belope van de waardevermindering van het Product (o.m. ten gevolge van gebruik, behandeling, plaatsing, etc.) sinds de levering ervan.

Artikel 14: Aansprakelijkheden

14.1.    Behoudens andersluidende bepalingen, is de aansprakelijkheid van Tecmine steeds beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

14.2.    Tecmine is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1.    De geleverde Producten blijven tot de volledige betaling de eigendom van Tecmine ongeacht de goederen bewerkt of verpand werden.

Dit eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op alle toebehoren, zoals de kosten van de transactie, verpakkings- en transportkosten, moratoire interesten, etc.

Eventueel voorschotten die door de Klant betaald werden, kunnen door Tecmine worden aangewend voor de vergoeding van de waardevermindering en/of voormelde toebehoren.

15.2.    De Klant mag Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is enkel doorverkopen of op enige andere wijze verder verspreiden indien dit onder zijn normale bedrijfsactiviteiten valt en plaatsvindt in normale zakelijke omgang, mits naleving van de volgende voorwaarden:

-        de Klant komt met zijn klant minstens een gelijkaardig eigendomsvoorbehoud overeen;

-        alle vorderingen van de Klant tegenover derden die uit dergelijke transacties ontstaan, worden aan Tecmine overdragen tot volledige voldoening van alle aanspraken die Tecmine op de Klant heeft, waarbij de Klant zich verbindt de derde hiervan in kennis te stellen of deze overdracht in de overeenkomst tussen hen op te nemen indien er een geschreven overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 16: Klachtenregeling
(enkel van toepassing op Consumenten)

16.1.    De Consument kan een klacht indienen via het daartoe bestemde e-mailadres.

16.2.    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tecmine.

16.3.    Klachten worden binnen een korte termijn behandeld. Tecmine brengt de Consument op de hoogte indien zij de klacht niet binnen een korte termijn kan behandelen en vermeldt de redenen daaromtrent.

Artikel 17: Verwerking van persoonsgegevens

17.1.    De gegevens van Klanten worden door Tecmine veilig bewaard. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

17.2.    In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en teneinde de levering/dienstverlening mogelijk te maken of te optimaliseren, dan wel om de gebruikservaring van de Klant tijdens het Bestelproces te verbeteren, alsook voor marketingdoeleinden teneinde de Klant op de hoogte te brengen van de geldende promoties, deelt Tecmine de persoonsgegevens van de Klant, mee aan volgende partners:

-        GLS (transportfirma);

-        Magento (platform webshop);

-        MultiSafepay (betaalplatform)

-        PayPall (betalingsmogelijkheid).

17.3.    De wijze waarop Tecmine persoonsgegevens verwerkt, wordt gedetailleerd uiteengezet in de Privacyverklaring.

Artikel 18: Ontbinding van de Overeenkomst

18.1.    Bij niet-uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van een wanprestatie door de Klant, is Tecmine gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

18.2.    In voorkomend geval heeft Tecmine recht op schadevergoeding evenredig aan het door haar geleden nadeel. Partijen zijn het er over eens dat deze redelijke schadevergoeding minstens overeenstemt met 20% van de prijs voorzien in de Overeenkomst, met dien verstande dat Tecmine steeds het recht heeft een hogere schade te bewijzen.

Artikel 19: Overige bepalingen

19.1.    De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen Tecmine en de Klant en vervangt alle eventuele voorgaande documenten.

19.2.    Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door de Tecmine houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht in.

19.3.    De gehele of partiële nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bedingen van de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

In voorkomend geval zal de nietige of niet-uitvoerbare clausule van rechtswege geacht worden te vervangen zijn door een beding dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen benadert.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1.    Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, wordt de Overeenkomst beheerst door het Belgisch recht, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

20.2.    Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, valt elk geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Leuven.

 

DISCLAIMER

Beschikbaarheid en informatie op de website

Wij doen ons best om te garanderen dat onze website altijd werkt zoals het hoort. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website steeds beschikbaar of toegankelijk zal zijn.

Wij zijn (met de hier vermelde uitzonderingen) niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten als gevolg een gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van onze website.

Indien bepaalde prijzen verkeerd worden weergegeven, behouden wij ons het recht voor om deze prijzen te corrigeren en u het product niet te verkopen tegen de prijs die u oorspronkelijk op onze website hebt gezien.

 

Links en delen

Alle links of mogelijkheden tot delen (via sociale media, blogs en vergelijkbare sites en communicatiediensten) op onze website dienen uitsluitend om uw surfervaring op onze website te vereenvoudigen en u hierbij deze mogelijkheden te faciliteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan onze website gelinkte websites en evenmin voor de wettelijke gevolgen van contracten die u afsluit met de derden die de gelinkte websites aanbieden. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor verliezen, schade, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden die u door het gebruik van dergelijke websites zou oplopen.

 

Beperking aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, schade, uitgaven, kosten, vertragingen of andere aansprakelijkheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële verliezen zoals verlies van baten) als gevolg van een gebeurtenis waarover wij geen redelijke controle uitoefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot transmissie-, communicatie- of computerstoringen, storingen van andere voorzieningen, of u onvermogen om toegang te krijgen tot de website wegens om het even welke reden of defect, fout of vertraging in de verzending of ontvangst van kennisgevingen, mededelingen of instructies via een elektronisch medium).

 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij verlenen de bezoekers louter toegang tot de website voor het gebruik ervan.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten in de ruime zin of andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tecmine bvba. Hieronder valt tevens de handelsnaam Tecshop.

U mag een kopie van onze website nemen, door middel van een uittreksels van onze website op een lokale harde schijf downloaden en ze afdrukken, doch enkel indien deze kopie bedoeld is voor uw persoonlijke gebruik. Daarnaast mag u ook een uittreksels van onze website voor andere mensen kopiëren, op voorwaarde dat u er geen winst mee maakt.

Behoudens in geval van persoonlijk gebruik of mits voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, is de reproductie van het geheel of een gedeelte van de inhoud van onze website in om het even welke vorm of het gebruik maken van op enige andere wijze van onze merken en handelsnamen verboden.

 

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van onze website en de overige documenten, alsook onze producten op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging van onze voorwaarden zal onmiddellijk ingaan wanneer wij ze op de website publiceren, en zal van kracht zijn voor elk toekomstig gebruik van en elke toekomstige bestelling via onze website. Het is dan ook aangewezen onze algemene voorwaarden en onze andere beleidsregels die gepubliceerd zijn op onze website publiceren regelmatig na te kijken.

 

Niet-toegelaten handelingen op onze website

Wanneer u onze website gebruikt, is het niet toegelaten om het aanvaarden van een bod/het plaatsen van een bestelling terwijl u op voorhand weet dat u deze verbintenis niet zal kunnen nakomen; verkeerdelijk voordeel te halen uit een bug in het systeem; elke handeling te stellen die een storend effect heeft op de andere bestelprocedures, op welke wijze dan ook; een deel of het geheel van de website en/of de inhoud die hierop terug te vinden is, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen of uit te buiten op welke wijze dan ook; het verstoren van de door ons geïnstalleerde technieken (bijvoorbeeld een informaticavirus of een netwerkstoornis veroorzaken); beveiligingsfuncties van de website of functies die het kopiëren van op de website beschikbare inhoud verhinderen of beperken, verstoren of uitschakelen; in uw accountgegevens valse informatie verstrekken; de identiteit van een andere persoon gebruiken zonder diens toelating, of voorwenden dat u in opdracht van een persoon, entiteit of organisatie handelt; onze website gebruiken nadat wij u hebben geschorst of u de toegang hebben ontzegd; junkmail, spam of herhalende berichten verzenden; illegale of onwettige handelingen plegen; de website misbruiken door er bewust virussen, trojans, of enige andere malware op te plaatsen of door andere handelingen te plegen die de website of de uitrusting van zijn gebruikers beschadigen of nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de website door anderen; gegevens van de website verzamelen op andere manieren dan deze voorwaarden toelaten.

 

Als u een inbreuk maakt op een of meer van deze voorwaarden, kunnen wij u tijdelijk of blijvend beletten om de website te gebruiken. Wij kunnen ook andere maatregelen nemen, zoals, maar niet beperkt tot aangifte doen bij de politie of een andere overheidsdienst, u een waarschuwing geven, u gerechtelijk vervolgen en vergoeding eisen voor alle kosten die we daarvoor doen.