Algemene voorwaarden

Tecmine bvba
Mannenberg 73
3270 Scherpenheuvel

1. Toepassingsgebied
De algemene verkoopsvoorwaarden Tecmine BVBA zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Tecmine BVBA en de Koper. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van de Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper.
2. Offertes
De offertes van de Verkoper zijn niet bindend in zoverre mogelijke afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven of prijsopgave welke de Verkoper verstrekt in catalogi, offerte of andere kunnen afwijken tussen moment van aanbieden en bestelling. Een overeenkomst na offerte is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
3. Leveringen
Bestellingen boven 100 euro btw inclusief worden franco geleverd binnen Belgie. Voor bedragen onder 100 euro btw inclusief rekenen wij 8,95 euro transportkosten. Bestellingen worden enkel compleet verzonden. Onze goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de koper. De Verkoper kan de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres leveren. De vooropgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering. GLASBRAAK DIENT BINNEN DE 24U GEMELD TE WORDEN. Alle klachten moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder.
4. Waarborg
In geval van zichtbare gebreken zal de Verkoper de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel de gebrekkige producten te crediteren. De waarborg van de Verkoper beperkt zich in ieder geval, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, tot vervanging van de producten en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de gefactureerde prijs. De Verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
5. Prijzen
De prijzen zijn excl. BTW en andere overheidsheffingen zoals bv. recupel en zullen in geen geval en onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van enige korting, behoudens deze die schriftelijk in de offerte zijn vermeld of met uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper.
6. Betalingsmodaliteiten
Alle facturen van de Verkoper zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de afhaling of levering. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor bestelde goederen tegen remboursement te leveren of voor de afzending ervan betaling te verlangen. Enkel mits het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, zijn de facturen van de Verkoper op latere vervaldag vermeld op de factuur, te betalen. Bij niet-betaling van een factuur van de Verkoper of een gedeelte daarvan op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest worden aangerekend van 10% op jaarbasis. De Verkoper behoudt zich het recht om in geval van laattijdige betalingen, de levering van de nog openstaande bestellingen op te schorten of te schrappen. 30 dagen na vervaldatum zal de verkoper de vervallen facturen overdragen aan zijn advocaat die instaat voor de incasso. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper.
7. Eigendomsoverdracht
De producten blijven eigendom van de Verkoper zolang de door de Koper verschuldigde prijs niet volledig werd betaald. Zolang betaling niet heeft plaatsgehad, is de Verkoper gerechtigd de niet-betaalde producten terug te nemen. Zolang betaling niet heeft plaatsgehad, is de Koper niet gerechtigd de niet-betaalde producten in pand te geven of ze als zekerheid, in de ruimste zin van het woord, te gebruiken. In geval van doorverkoop van niet-betaalde producten, zullen de gelden ontvangen voor deze doorverkoop, in de eerste plaats moeten worden aangewend voor betaling van de Verkoper.
8. Overmacht
De Verkoper is ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal ingeval van overmacht worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat de Koper gerechtigd is enige schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen van de Verkoper.
9. Ontbinding - Beeindiging
Overeenkomsten van bepaalde duur zijn niet opzegbaar en worden stilzwijgend verlengd tenzij ze per aangetekend schrijven werden beeindigd ten laatste twee maanden voorafgaand aan de beeindigingdatum. Overeenkomsten van onbepaalde duur kunnen slechts worden beeindigd door aangetekend schrijven en mits naleving van een opzeggingstermijn van twee maanden.
10. Nietigheid
Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de Koper zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.
11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper is gelegen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.